MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Miestne zastupiteľstvo 2022 - 2026

Poslanci miestneho zastupiteľstva v rokoch 2022 - 2026
Komisie miestneho zastupiteľstva:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia majetková a finančná
Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia výstavby, dopravy 
Komisia životného prostredia

Kontrolór mestskej časti: