MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Miestne zastupiteľstvo 2014 - 2018

Poslanci miestneho zastupiteľstva v rokoch 2014 - 2018

Komisie miestneho zastupiteľstva:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia majetková a finančná
Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
Kontrolór mestskej časti: