MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Cintorín

Neprehliadnite - na stiahnutie sú k dispozícii nasledujúce dokumenty týkajúce sa cintorína:

VZN 2/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Žiadosť o povolenie vstupu do cintorína za účelom prevedenia kamenárskych prác


Cintorín - cenník služieb

Aktuálny cenník bol schválený MZ na zasadnutí 12. 8. 2020 uznesením č.55/2020


Hroby pre dospelých
Výška poplatku
OBYVATEĽ MČ S TRVALÝM POBYTOM
Prenájom a obnova hrobového miesta na zriadenie jednohrobky, dvojhrobky a trojhrobky na dobu 10 rokov
55,00 €
OSOBA BLÍZKA OBYVATEĽOVI MČ BEZ TRVALÉHO POBYTU
Prenájom a obnova hrobového miesta na zriadenie jednohrobky, dvojhrobky a trojhrobky na dobu 10 rokov
55,00 €
Detské hroby
 

OBYVATEĽ MČ S TRVALÝM POBYTOM
Prepožičanie a obnova hrobového miesta na zriadenie detského hrobu na vyhradenom mieste - na dobu 10 rokov

30,00 €
OSOBA BLÍZKA OBYVATEĽOVI MČ BEZ TRVALÉHO POBYTU
Prepožičanie a obnova hrobového miesta na zriadenie detského hrobu na vyhradenom mieste - na dobu 10 rokov
50,00 €

BEZ ROZDIELU POBYTU
Prepožičanie a obnova užívacieho práva hrobového miesta na zriadenie detského hrobu mimo vyhradeného miesta na dobu 10 rokov

50,00 €
Urnový háj
 
BEZ ROZDIELU POBYTU
Prepožičanie a obnova hrobového miesta na zriadenie hrobky na dobu 10 rokov – bez rozdielu trvalého pobytu
40,00 €
Ďalšie služby a poplatky 
Jednorazový poplatok za uloženie urny do jestvujúceho hrobu10,00 €
Poplatok za prenesené staré hrobové miesta (kríž) do symbolickej záhradky na 10 rokov10,00 €
Poplatok za využitie chladiaceho boxu (za každý začatý deň)10,00 €

Poplatok za vjazd motorového vozidla do cintorína pri oprave resp. iných udržiavacích prácach na hrobe. Poplatok sa uhrádza na MÚ vopred, pred začatím prác. Zodpovedný za zaplatenie poplatku je nájomca hrobového miesta, na ktorom sa práce prevádzajú.

6,00 €

Poplatky za zriadenie a obnovu užívacieho práva hrobového miesta pre zomrelých, ktorí nemali k Šebastovciam príbuzenský, žiadny iný preukázateľný vzťah a nie sú rodáci sa všetky navyšujú o 15 násobok.Práce na pohrebisku

Dôležité - PREČÍTAJTE SI POZORNE

 • Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
 • Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne určených podmienok prevádzkovateľa.
 • Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k ním vykonáva nájomca sám resp. na základe jeho objednávky pohrebná služba resp. kamenárstvo.
 • Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi - správcovi pohrebiska, písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.
 • Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach, vrátane hliny z výkopu hrobov alebo likvidácie hrobky vyviezť z pohrebiska , a to na vlastné náklady. Tak tiež je povinný dodržiavať technické podmienky určené správcom cintorína pri osadzovaní pomníkov.
 • Pred vykonaním akejkoľvek práce požiadajte o vstup do cintorína. MČ na základe žiadosti a vyplatenia poplatku určí podmienky a vydá povolenie na vstup do cintorína pre motorové vozidlo.
 • Každú zmenu, demontáž, opravu, odstraňovanie alebo odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.
 • Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.
 • Práce na cintoríne sa prevádzajú v pracovných dňoch, teda v pondelok až piatok. Vstup do cintorína je potrebné vybaviť na MÚ v čase úradných hodín.
 • Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku zamestnanci pohrebnej služby resp. kamenárstva na základe objednávky nájomcu hrobového miesta.
 • Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
 • Na prepožičaných miestach môžu oprávnené osoby (nájomca) vykonávať drobné práce pre udržiavanie a skrášľovanie miesta (sadenie kvetov, polievanie, čistenie okolia).
 • Na pohrebiskách sa nachádza studňa s ručným čerpadlom. Voda v nich je nepitná - slúži výslovne na úžitkové účely, polievanie a podobne. Pitná voda v areáli cintorínov je iba v objektoch domov smútku.
DOBRÁ RADA: AK CHCETE ČOKOĽVEK OPRAVIŤ, ZMENIŤ, ALEBO ODSTRÁNIŤ NA CINTORÍNE, NAJPRV TO OZNÁMTE SPRÁVCOVI CINTORÍNA, TEDA NA MIESTNOM ÚRADE.