MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Miestny úrad

Kancelária prvého kontaktu

Vybavuje:

Valéria Pahulyová

telefón: 055 / 67 68 007

Kancelária prvého kontaktu (KPK) je pracovisko Miestneho úradu v MČ Šebastovce, ktorého úlohou je odborne, rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občana a klientov. Medzi hlavné priority KPK patrí:

  • vytvorenie priameho kontaktu medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy,
  • vysvetľovanie podstaty činnosti samosprávnych orgánov,
  • poskytovanie základných údajov o činnosti miestneho úradu,
  • poskytovanie základných samosprávnych a legislatívnych dokumentov (VZN, termíny zasadnutia MZ a  Zbierka zákonov SR a pod.),
  • vysvetľovanie činnosti ostatných orgánov štátnej správy a samosprávy v meste, príp. usmerňovanie občanov k vybaveniu ich požiadaviek na týchto inštitúciách,
  • poskytovanie odborných rád a pomoc pri vypĺňaní tlačív tak, aby občania mohli vybaviť základné požiadavky už v KPK,
  • pokiaľ nie je možné vybaviť všetky náležitosti v KPK, občana usmerniť,
  • sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
  • transparentnou prácou miestneho úradu znižovať možné vzniknuté riziká.

Administratívne poplatky MČ
 


Administratívna činnosť
Výška poplatku
Overenie listiny (za každú začatú stranu)
2,00 €
Overenie podpisu (za každý podpis)2,00 €
Vydanie potvrdenia o pobyte osoby7,00 €
Vydanie potvrdenia - iné ako pobyt3,00 €
Rybársky lístok
týždenný3,00 €
mesačný5,00 €
ročný10,00 €
trojročný25,00 €
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
2,00 €
Známka pre psa1,00 €
Kopírovanie A4 - jedna strana0,10 €
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení prevádzkovej doby3,00 €
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
6,50 €
Potvrdenie o vlastníctve záhrady resp. pozemku v súvislosti s vydávaním potvrdenia o predaji pestovateľských prebytkov na trhoviskách3,00 €
 

Ako a čo vybaviť