Majetková a finančná komisia Tlačiť
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 03:29

Zápisnice: vyhotovuje predseda

Komisia v zmysle platných právnych predpisov vykonáva tieto úlohy:

 1. prerokováva,
 2. dáva odporučenia,
 3. a prijíma uznesenia k:
 • návrhu programového rozpočtu MČ,
 • zmenám  rozpočtu  na bežný rok rok,
 • monitorovacej správe o plnení príjmov a čerpaní výdavkov programového rozpočtu,
 • návrhom na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ,
 • návrhom na odpis pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ,
 • návrhom na účelové použitie transferov od mesta Košice,
 • návrhom VZN, vnútorných smerníc ekonomického a finančného zamerania,
 • iným dôležitým dokumentom a činnostiam týkajúcim sa rozvoja MČ.