Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia PDF Tlačiť E-mail
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 04:00

Zápisnice: predkladá predseda

Komisia:

 • v potrebnom rozsahu spolupracuje so všetkými komisiami,
 • vydáva stanovisko ku:
  • kapitálovým výdavkom MČ pred ich schvaľovaním, prípadne úpravou,
  • zmenám a doplnkom územného plánu, predkladá návrhy na schválenie MZ,
  • predprojektovej a projektovej dokumentácii stavieb pripravených resp. plánovaných v investorstve obce,
  • schváleniu žiadosti o kúpu, prípadne prenájmu pozemkov a ostatných nehnuteľností vo vlastníctve MČ,
  • žiadostiam na výrub stromov,
 • rieši a prerokováva žiadosti, sťažnosti a návrhy podané občanmi MČ Košice - Šebastovce,
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, priestupkov proti spolunažívaniu,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku a čistoty v MČ Košice - Šebastovce,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení MZ.
 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice