MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Verejné vyhlášky

ZverejnenéPredmet
14.6.2024 Oboznámenie účastníkov konania - verejná vyhláška  
29.5.2024 Rozhodnutie - verejná vyhláška - stavba „Výstavba ES a 110 kV vedenia Šebastovce - Barca  
21.5.2024 Stavebné povolenie - Strategické územie Valaliky - časť: Železnice - Verejná infraštruktúra  
2.5.2024 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Strategické územie Valaliky - Fáza 0  
23.4.2024 Volvo Car Košice - záverečné stanovisko  
19.4.2024 Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín  
27.3.2024 Rozhodnutie - Strategické územie Valaliky - vodné stavby  
11.3.2024 Rozhodnutie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Strategické územie Valaliky - externá infraštruktúra  
12.2.2024 Verejná vyhláška - Komunikácia - cesta I/17 - Strategické územie Valaliky  
12.2.2024 Verejná vyhláška - Vodné stavby - Strategické územie Valaliky  
12.2.2024 Verejná vyhláška - výrub drevín - Strategické územie Valaliky  
12.2.2024 Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Výstavba Es a 110 kV vedenia Šebastovce-Barca  
19.12.2023 Rozhodnutie o prerušení konania  
19.12.2023 Volvo Car Košice - správa o hodnotení činnosti  
27.11.2023 Verejná vyhláška - Optický kábel SITEL - Valaliky Industrial park  
21.11.2023 Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - Strategické územie Valaliky  
8.11.2023 Dokument ochrany a krajiny - RÚSES  
30.10.2023 Oznámenie - zápis údajov do katastra nehnuteľností - Valaliky Industrial Park  
23.10.2023 Verejná vyhláška - Oznámenie o nariadení ústného pojednávania s miestnou obhliadkou  
22.9.2023 Volvo Car Košice - zámer a upovedomenie o začatí konania  
12.5.2023 Rozhodnutie - Výrok - ÚPN VÚC Košický kraj  
20.4.2023 Rozhodnutie - Výrok - Výstavba ES a 110 kV vedenie Šebastovce - Barca  
29.3.2023 Umiestnenie stavby - Cyklistická cestička Barca - Šebastovce  
28.3.2023 Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Strategické územie Valaliky  
2.3.2023 Oznámenie o strategickom dokumente - ÚPN VÚC Košický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2022  
28.2.2023 Valaliky Industrial park - Oznámenie  
21.2.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - "Zriadenie VN a NN prípojky pre výrobný areál DP Work"  
13.2.2023 Stavba "F2BTS_KE_Šebastovce_022KO" /optická sieť/- Oznámenie o začatí územného konania  
30.11.2022 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby " Cyklistická cestička Barca - Šebastovce"  
21.11.2022 Rozhodnutie - Výrok -ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022  
10.11.2022 Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie - VEREJNOSŤ  
19.7.2022 Zriadenie VN a NN prípojky pre výrobný areál DP Work  
30.5.2022 Cyklistická cestička Barca - Šebastovce - verejná vyhláška  
9.12.2021 Výsledky z hlasovanie MZ 09/12/2021  
28.9.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany, II.úsek  
15.10.2020 Rozhodnutie ministra k podanému rozkladu k stavbe Rýchlostná cesta Šaca - Košické Oľšany, II. úsek  
30.9.2020 Vyhláška z 22. 9. 2020 - konanie o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte  
19.7.2020 Rozhodnutie MDaV SR z 26. 6. 2020 - povolenie stavby Rýchlostná cesta R2 Šaca - K. Oľšany, II. úsek  
5.5.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania - R 2  
19.12.2019 VV z 18. 12. 2019 stavba V317 Šebastovce-Valaliky úprava VN vedenia - SO 01 Zriadenie opt. vedenia  
16.10.2019 Stavebné povolenie z 10. 10. 2019 pre SPP - rekonštrukcia plynovodov Barca - Šebastovce  
23.8.2019 Verejná vyhláška vyvesená 22. 8. 2019 - Upovedomenie o začatí konania  
19.3.2019 Oznam z 19. 3. 2019 - vstup na pozemok (SPP-distribúcia)  
23.2.2016 Oznam z 22. 2. 2016 - začiatok stavebného konania - rekonštrukcia plynovodov