MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Evidencia obyvateľstva

Vybavujú: Valéria Pahulyová a Eva Balogová

Telefón: 055 / 67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk
 
Občiansky preukaz:
Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu (po dovŕšení 15 rokov) je potrebné predložiť rodný list.
Bez správneho poplatku.

Pri vybavovaní druhého a ďalšieho občianskeho preukazu z dôvodu straty, poškodenia alebo straty platnosti občianskeho preukazu je potrebné potvrdenie o trvalom pobyte.
Správny poplatok: 5,00 € 

Prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt:
K prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt žiadateľ predloží doklady:

občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt, rodný list, list vlastníctva k nehnuteľnosti, kde sa chce prihlásiť na trvalý (prechodný) pobyt alebo čestné prehlásenie - súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môže byť prihlásený na trvalý pobyt.
Na prechodný pobyt sa prihlasuje žiadateľ na dobu určitú, t.j. od - do. Prechodný pobyt sa končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.
Správny poplatok: 5,00 €

Odhlásenie z trvalého pobytu:
Vybavuje sa na úrade príslušnom podľa miesta, kde sa žiadateľ prihlasuje na trvalý pobyt.

Zrušenie trvalého pobytu:
Je potrebné vypísať a riadiť sa tlačivom Návrh na zrušenie trvalého pobytu.