MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Evidencia domov a budov

Vybavuje: Monika Puzderová

Telefón: 055 / 67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk
 

V súčasnosti je číslovanie stavieb upravené v § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v § 4-11 vykonávacej vyhlášky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Rozhodnutie obce o pridelení určitého čísla konkrétnej budove sa vydáva na základe žiadosti stavebníka, ktorá obsahuje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou (príloha č.1)
alebo
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou (príloha č.2)

b) predmet žiadosti,

c) označenie budovy a termín jej dokončenia,

d) prílohy, ktorými sú:
- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, prípadne toto čestné vyhlásenie
- a kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou.

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady.

Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.

Stavebník tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Stavbám, ktorým užívacie povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie nadobulo právoplatnosť do 1. 10. 1976 a ktoré boli v minulosti očíslované, bude na základe písomnej žiadosti vydané oznámenie o stavbe. K žiadosti je potrebné doložiť kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) a v prípade, že je od stavby k dispozícii len právny doklad (dedičské konanie, registrovaná kúpna zmluva) je možné priložiť tento doklad.