MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výrub drevín

Vybavuje: mesto Košice, životné prostredie, tlačivá sú na tejto stránke.

Pre výrub drevín sa vzťahuje zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Podľa  § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje najmä: