MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Evidencia psa

Vybavuje: Valéria Pahulyová, kancelária prvého kontaktu
Telefón: 055 / 6768007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk
Evidencia psov sa vykonáva na prízemí miestneho úradu Mestská časť Košice – Šebastovce, Podbeľová 1, v kancelárií prvého kontaktu takto:

Treba vyplniť tlačivo Daňové priznanie k miestnej dani za psa a Priznanie k poplatku za psa (tlačivo vydáva miestny úrad).
Zaplatiť poplatok za evidenčnú známku 1,- €.
Mestská časť Košice–Šebastovce zašle následne vyplnené tlačivá na Magistrát Mesta Košice, ktorý je správcom dane za psa.
Mesto Košice zašle výšku poplatku dane za psa poštovým poukazom na adresu majiteľa psa.
Priestupky držiteľa psa
Na základe § 7, ods. 1, písm. a) - f)  Zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov sa priestupku dopustí držiteľ psa, ak:

neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
neprihlási psa do evidencie,
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
Za uvedené priestupky možno uložiť, podľa Zákona č. 282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov, pokutu až do výšky 165,- €.

Zákon č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov (plné znenie).

Čo je dôležité vedieť a čo hovorí zákon
Skôr ako si zadovážite psa, by ste sa mali dôkladne oboznámiť so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Práve v tomto zákone nájdete všetky pravidlá a povinnosti. Napríklad sa dozviete, že:

každý pes podlieha evidencii – na MČ,
povinnosťou držiteľa je platiť za psa daň – Magistrát mesta Košice,
vstup so psom okrem vodiaceho alebo služobného je zakázaný na detské ihriská a pieskoviská,
voľný pohyb psa je zakázaný,
povinnosť toho, kto psa vedie, je preukázať známkou totožnosť psa,
ďalšia povinnosť toho, kto psa vedie, je odstránenie nečistôt - exkrementov.
Za čo môžete dostať pokutu?

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

neprihlási psa do evidencie,
neohlási, že pes pohrýzol človeka
neohlási stratu známky psa,
nezabráni voľnému pohybu psa.
Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak

neohlási dôležité údaje ako je meno, priezvisko a adresa osobe, ktorú pes pohrýzol,
nezabráni útoku psa na človeka alebo zvieraťa,
neohlási, že pes pohrýzol človeka,
nepreukáže známkou totožnosť psa,
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
nepozbiera psie exkrementy z verejného priestranstva.
Ďalší zákon, ktorý čiastočne súvisí s chovom psov je zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p.