MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva z 3. 7. 2019 o zriadení vecného bremena s VSD