MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva z 4. 7. 2019 s VVS o postúpení práv a povinností stavebníka