MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva z 29. 5. 2020 s VVS o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti