MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dohoda z 11. 11. 2020 s UPSVaR Košice o aktivačnej činnosti