MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č. 1 z 23. 11. 2020 k zmluve z 17. 9. 2020 s VVS o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti