MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - "Zriadenie VN a NN prípojky pre výrobný areál DP Work"