MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby " Cyklistická cestička Barca - Šebastovce"