MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 32/2021 - hrobové miesto

22.11.2021
Šimoňáková Hudáková Mária, Gánovce