MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 12/2021 - hrobové miesto

16.6.2021
Barabášová Erika, Nižná Hutka