MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 8/2021 - hrobové miesto

21.4.2021
Šoltészová Magdaléna, Košice - Šebastovce