MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Výstavba Es a 110 kV vedenia Šebastovce-Barca