MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Vybavuje: Valéria Pahulyová

Telefón: 055 / 67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk
 

Pre zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov je potrebné podať žiadosť o zapísanie do evidencie. Túto žiadosť je možné stiahnuť na tejto adrese.
Správny poplatok: 6,50 €