MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Osvedčovanie podpisov a fotokópie listín

Vybavujú: Valéria Pahulyová a Eva Balogová

Telefón: 055 / 67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Osvedčovanie prebieha v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi.

Osvedčovanie podpisu:
Pri osvedčovaní podpisu osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, osobne predloží svoj občiansky preukaz.
Správny poplatok: 2,00 € za osvedčenie jedného podpisu. Od správneho poplatku sú oslobodené osoby, ktorým doklad slúži na sociálne účely.

 
Osvedčovanie kópie listiny:
Pri osvedčovaní fotokópie listiny je potrebné predložiť originál listiny, ktorú potrebujete osvedčiť.
MČ nevykonáva osvedčovanie:

ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií z katastra nehnuteľností,
ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
ak je listina v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
Správny poplatok: 2,00 € za jednu stranu.