Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia Tlačiť
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 04:00

Zápisnice: predkladá predseda

Komisia:

 • v potrebnom rozsahu spolupracuje so všetkými komisiami,
 • vydáva stanovisko ku:
  • kapitálovým výdavkom MČ pred ich schvaľovaním, prípadne úpravou,
  • zmenám a doplnkom územného plánu, predkladá návrhy na schválenie MZ,
  • predprojektovej a projektovej dokumentácii stavieb pripravených resp. plánovaných v investorstve obce,
  • schváleniu žiadosti o kúpu, prípadne prenájmu pozemkov a ostatných nehnuteľností vo vlastníctve MČ,
  • žiadostiam na výrub stromov,
 • rieši a prerokováva žiadosti, sťažnosti a návrhy podané občanmi MČ Košice - Šebastovce,
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, priestupkov proti spolunažívaniu,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku a čistoty v MČ Košice - Šebastovce,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení MZ.