Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tlačiť
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 03:56

Zápisnice: zodpovedný predseda

Komisia je zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov čl. 7 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov, ods. 5.

Úlohy:

  • prijíma od poslancov miestneho zastupiteľstva oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch,
  • je oprávnená po preskúmaní oznámenia v prípade pochybností o jeho úplnosti alebo pravdivosti požiadať poslanca miestneho zastupiteľstva o vysvetlenie. Ak komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená podať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu,
  • prijíma oznámenia o výsledkoch konania od orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitného predpisu,
  • poskytuje informácie o oznámeniach podľa písmena a) každej  osobe  spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • udeľuje výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, udelenie výnimky spolu s odôvodnením zverejňuje podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.