Výrub drevín Tlačiť
Ako a čo vybaviť
Štvrtok, 15 Október 2009 22:26

Vybavuje: mesto Košice, životné prostredie, tlačivá sú na tejto stránke.

Pre výrub drevín sa vzťahuje zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Podľa  § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje najmä:

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
  • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.