Samospráva

 

<td style="border-left: #000000 3px solid; border-right: #000000 3px solid;" he

P R O G R A M O V Ý

ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Roky 2010 2011 2012
v EUR


BEŽNÉ PRÍJMY2010 2011 2012


DAŇOVÉ PRÍJMY111003 Podiel dane fyzických osôb MMK76270 76300 76500


NEDAŇOVÉ PRÍJMY
Príjem z prenájmu pozemkov a budov9593 8493 8493
212002 Prenájom pozemku478 478 478
212003 Prenájom Potraviny BALA1146 1146 1146
212003 Prenájom Domu smútku v MČ2820 2820 2820
212003 Prenájom Bistro1100 1000 1000
212003 Prenájom sály KD2000 1000 1000
212003 Prenájom sály KD pre tanečné kluby1400 1400 1400
212003 Prenájom TJ-predaj syrov, FK Lokomotíva400 400 400
212003 Sklad drogéria, čistiace249 249 249

Administratívne a iné poplatky5620 5620 4520
221 Administratívne a iné správne poplatky600 600 500
222 Pokuty a penále, iné sankcie20 20 20
223 Poplatky z predaja služieb-prenájom cintorín1000 2000 1000
292 Iné nedaňové príjmy - refundácie, zálohy

zálohy, sponzorské
4000 3000 3000
223 Poplatky za stravné lístky od zamestnancov


312 Granty a transfery od MMK0 0 0
312001 Transfer v rámci verejnej správy0 0 0
312001 Transfer MF - voľby, prenesený výkon obyvateľstvo


454001 Prevod prostriedkov z RFBEŽNÉ PRÍJMY SPOLU91483 90413 89513

322 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY0 0 0


P R Í J M Y C E L K O M91483 90413 89513


Košice Január 2010


v EUR


BEŽNÉ VÝDAVKY2010 2011 2012

PROGRAM 1. VEREJNÁ SPRÁVA A SPRÁVA MÚ35120 35120 35120

Úhrada energie - plyn5000 5000 5000

Úhrada energie - elektrika7000 7000 7000

Vodné, stočné1000 1000 1000

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania13000 13000 13000

Poistné a odvody do fondov4800 4800 4800

Školenia a vzdelávanie100 100 100

Materiál, čistiace1500 1500 1500

Majetkové poistenie budov220 220 220

Služby nevýrobnej povahy2500 2500 2500

 


PROGRAM 2. INTERNÉ SLUŽBY2605 2605 2605

Informačný systém - správca PC1500 1500 1500

Audit účtovnej závierky405 405 405

Revízie, výkon PO500 500 500

Advokátske, komerčné a právne služby a popl.100 100 100

Členské ZMOS, RZMK a iné100 100 100

PROGRAM 3. SLUŽBY OBČANOM1060 1060 1060

Kancelária prvého kontaktu0 0

Web stránka MČ500 500 500

Sociálna výpomoc160 160 160

Miestny rozhlas údržba400 400 400

PROGRAM 4. PLÁNOVANIE, MENEŽMENT, KONTROLA27732 27732 27732

Výkon funkcie starostu MČ16000 16000 16000

Poistné a odvody do fondov5900 5900 5900

Odmeny0 0 0

Cestovné600 600 600

Miestne zastupiteľstvo, zástupca starostu1600 1600 1600

Kontrolór Miestneho úradu332 332 332

Dohody o vykonaní práce100 100 100

Reprezentačné400 400 400

Školenia a semináre300 300 300

Služby nevýrobnej povahy2500 2500 2500

PROGRAM 5. DOPRAVA A BEZPEČNOSŤ6650 6650 6650

Bežná údržba miestnych komunikácií500 500 500

Čistenie miestnych komunikácií150 150 150

Verejné osvetlenie - energie2800 2800 2800

Verejné osvetlenie - údržba2000 2000 2000

Ostatná činnosť v doprave200 200 200
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Civilná ochrana 5808
2 Kancelária prvého kontaktu 8840
3 Miestne zastupiteľstvo 2844
4 Miestny úrad 14730
5 Starostka MČ Košice - Šebastovce 15335
 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice