Majetková a finančná komisia PDF Tlačiť E-mail
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 03:29

Zápisnice: vyhotovuje predseda

Komisia v zmysle platných právnych predpisov vykonáva tieto úlohy:

 1. prerokováva,
 2. dáva odporučenia,
 3. a prijíma uznesenia k:
 • návrhu programového rozpočtu MČ,
 • zmenám  rozpočtu  na bežný rok rok,
 • monitorovacej správe o plnení príjmov a čerpaní výdavkov programového rozpočtu,
 • návrhom na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ,
 • návrhom na odpis pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ,
 • návrhom na účelové použitie transferov od mesta Košice,
 • návrhom VZN, vnútorných smerníc ekonomického a finančného zamerania,
 • iným dôležitým dokumentom a činnostiam týkajúcim sa rozvoja MČ.
 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice