Zriadenie komisií Miestnym zastupiteľstvom PDF Tlačiť E-mail
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 03:04

Komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Šebastovce podľa zákona SNR c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona 401/1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov:

 1. Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Sú zložené z poslancov Miestneho zastupiteľstva a ďalších osôb, ktoré  volí a odvoláva  MZ na návrh predsedu komisie. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie.
 3. Komisiu riadi jej predseda, ktorý je poslancom MZ. Volí ho a odvoláva MZ.
 4. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje MZ na návrh predsedu komisie. MZ môže podľa potreby komisie vytvárať, zlučovať, rozdeľovať a rušiť.
 5. Predseda môže na posúdenie odborných otázok prizývať na rokovanie komisie  odborných pracovníkov  MÚ resp. starostu alebo zástupcu.
 6. Komisie plnia úlohu stáleho alebo dočasného poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu MZ.

Metodický výklad

Komisie v rámci svojich funkcií

 1. poradnej
  • vypracovávajú stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie MZ,
  • vypracovávajú stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v MČ,
 2. iniciatívnej
  • vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života MČ na rokovanie MZ,
  • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety MÚ, ktorý ich prerokuje a informuje komisiu o výsledku riešenia,
  • iniciujú MÚ k vypracovaniu materiálu podľa vlastného návrhu,
 3. kontrolnej
  • kontrolujú spôsob realizácie uznesení MZ,
  • dozerajú na hospodárenie s majetkom MČ, majetkom mesta a štátu ponechaný MČ na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť MČ,
  • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia,
  • interpelujú riešenie problémov,
  • kontrolujú plnenie vlastných úloh, interpelácií, návrhov a prípravu materiálov.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti výkonu miestnej samosprávy.

V podmienkach MČ by mali byt činné najmä tieto komisie MZ:

 • Majetková a finančná - spolupracuje najmä s ekonomickým oddelením MÚ,
 • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia - spolupracuje najmä s MÚ, v prípade potreby policajným zborom SR a Mestskou políciou.

Predseda

 • predkladá návrhy na voľbu aj odvolanie členov komisie. Predseda komisie môže navrhnúť odvolanie člena komisie, ak sa trikrát bez ospravedlnenia nezúčastní na zasadnutí komisie.
 • riadi a organizuje prácu komisie, vedie rokovania, pripravuje program rokovaní, plán činnosti na určité  časové obdobie a po posúdení v komisii ho predkladá  na rokovanie MZ,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami MZ,
 • spracováva písomný návrh na rozdelenie odmien pre jednotlivých členov komisie a neposlancov, v súlade so zásadami odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva MC Košice - Šebastovce.

Členovia

 • vykonávajú svoju činnosť, ktorá im vyplýva z členstva v komisii a zároveň plnia rôzne úlohy, ktorými môžu byť poverení,
 • účasť na zasadnutí komisií potvrdzujú členovia komisií svojím podpisom na prezenčnej listine,
 • členovia komisií sa môžu písomne vzdať svojej funkcie.
 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice