Evidencia psa PDF Tlačiť E-mail
Ako a čo vybaviť
Streda, 22 Júl 2020 15:33

Vybavuje: Valéria Pahulyová, kancelária prvého kontaktu
Telefón: 055 / 6768007, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Evidencia psov sa vykonáva na prízemí miestneho úradu Mestská časť Košice – Šebastovce, Podbeľová 1, v kancelárií prvého kontaktu takto:

 • Treba vyplniť tlačivo Daňové priznanie k miestnej dani za psa a Priznanie k poplatku za psa (tlačivo vydáva miestny úrad).
 • Zaplatiť poplatok za evidenčnú známku 1,- €.
 • Mestská časť Košice–Šebastovce zašle následne vyplnené tlačivá na Magistrát Mesta Košice, ktorý je správcom dane za psa.
 • Mesto Košice zašle výšku poplatku dane za psa poštovým poukazom na adresu majiteľa psa.

Priestupky držiteľa psa

Na základe § 7, ods. 1, písm. a) - f)  Zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov sa priestupku dopustí držiteľ psa, ak:

 1. neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
 2. neprihlási psa do evidencie,
 3. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
 4. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
 5. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
 6. nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

Za uvedené priestupky možno uložiť, podľa Zákona č. 282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov, pokutu až do výšky 165,- €.

Zákon č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov (plné znenie).

Čo je dôležité vedieť a čo hovorí zákon

Skôr ako si zadovážite psa, by ste sa mali dôkladne oboznámiť so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Práve v tomto zákone nájdete všetky pravidlá a povinnosti. Napríklad sa dozviete, že:

 • každý pes podlieha evidencii – na MČ,
 • povinnosťou držiteľa je platiť za psa daň – Magistrát mesta Košice,
 • vstup so psom okrem vodiaceho alebo služobného je zakázaný na detské ihriská a pieskoviská,
 • voľný pohyb psa je zakázaný,
 • povinnosť toho, kto psa vedie, je preukázať známkou totožnosť psa,
 • ďalšia povinnosť toho, kto psa vedie, je odstránenie nečistôt - exkrementov.

Za čo môžete dostať pokutu?

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

 • neprihlási psa do evidencie,
 • neohlási, že pes pohrýzol človeka
 • neohlási stratu známky psa,
 • nezabráni voľnému pohybu psa.

Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak

 • neohlási dôležité údaje ako je meno, priezvisko a adresa osobe, ktorú pes pohrýzol,
 • nezabráni útoku psa na človeka alebo zvieraťa,
 • neohlási, že pes pohrýzol človeka,
 • nepreukáže známkou totožnosť psa,
 • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
 • nepozbiera psie exkrementy z verejného priestranstva.

Ďalší zákon, ktorý čiastočne súvisí s chovom psov je zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p.

 

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice