MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zriadenie VN a NN prípojky pre výrobný areál DP Work