MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov