MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 30/2021 - hrobové miesto

16.11.2021
Šimoňáková Hudáková Mária, Gánovce